Privacybeleid

Bij het verlenen van diensten door CoastCoach (Elsje van den Busken) worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Om jou te informeren over hoe CoastCoach met jouw persoonsgegevens omgaat vind je hieronder de privacy verklaring.

Privacyverklaring

CoastCoach, gevestigd aan de Harteveltstraat 26, 2586 EL te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CoastCoach
Elsje van den Busken-Dorgelo
Harteveltstraat 26
2586 EL Den Haag

Website: https://www.coastcoach.nl
E-mail: info@coastcoach.nl
Telefoon: 06-14430836

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van de diensten van CoastCoach verstrek je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via deze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat CoastCoach jouw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die CoastCoach verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Facturatiegegevens, zoals bankrekeningnummer(s)

Doeleinden

CoastCoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Rapportage aan opdrachtgever, met jouw voorafgaande toestemming, indien rapportage met jouw werkgever is overeengekomen;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en het vastleggen van afspraken in (coach)overeenkomsten;
 • Facturering;
 • Wettelijke verplichting.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat CoastCoach zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CoastCoach vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Daarom heeft CoastCoach passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Rechten

Je hebt het recht om CoastCoach een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je CoastCoach verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Elsje van den Busken-Dorgelo
info@coastcoach.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2023